دانشگاه ها و مراکز آموزشی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

دانشگاه ها و مراکز آموزشی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

ردیف نام پروژه دسته بندی استان  شهر تعداد درب نصب شده
۱ دانشگاه علوم دانشگاه آذربایجان غربی ارومیه ۴
۲ دانشگاه مایکروویو دانشگاه آذربایجان غربی ارومیه ۲
۳ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه خوزستان اهواز ۳
۴ دانشکده تربیت معلم شهیدمقصودی دانشگاه همدان همدان ۳
۵ دانشگاه نازلو دانشگاه آذربایجان غربی ارومیه ۲
۶ دانشگاه رازی-کتابخانه مرکزی دانشگاه کرمانشاه کرمانشاه ۲
۷ دانشگاه آیت الله آملی دانشگاه مازندران آمل ۲
۸ دانشگاه علوم پزشکی-ستاددارو وغذا دانشگاه همدان همدان ۲
۹ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر دیلم ۲
۱۰ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر خورموج ۲
۱۱ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر بوشهر ۳
۱۲ دانشگاه آزاد دانشگاه کرمانشاه کرمانشاه ۳
۱۳ دانشگاه آزاد ساختمان اداری دانشگاه فارس شیراز ۱
۱۴ دانشگاه پرستاری دانشگاه فارس شیراز ۱
۱۵ دانشکده داروسازی دانشگاه فارس شیراز ۱
۱۶ دانشگاه پیام نور(کتابخانه) دانشگاه بوشهر بوشهر ۱
۱۷ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر برازجان ۱
۱۸ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر کنگان ۱
۱۹ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر گناوه ۱
۲۰ دانشگاه آزاد دانشگاه سمنان گرمسار ۱
۲۱ دانشگاه آزاد-ساختمان علوم پایه دانشگاه همدان همدان ۱
۲۲ دانشگاه آزاد-درب ورودی دانشکده ادبیات دانشگاه خوزستان رامهرمز ۱
۲۳ دانشگاه پیام نور دانشگاه مرکزی اراک ۱
۲۴ دانشگاه پیام نور دانشگاه آذربایجان غربی نقده ۱
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقات دانشگاه کرمانشاه کرمانشاه ۱
۲۶ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه بوشهر بوشهر ۱
۲۷ دانشگاه پیام نورسامان دانشگاه چهارمحال بختیاری شهرکرد ۱
۲۸ دانشگاه پیام نور دانشگاه لرستان ازنا ۱
۲۹ دانشگاه پیام نور دانشگاه همدان بهار ۱
۳۰ دانشگاه پیام نور دانشگاه بوشهر جم ۱