دانشگاه ها و مراکز آموزشی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

دانشگاه ها و مراکز آموزشی مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر

ردیفنام پروژهدسته بندیاستان شهرتعداد درب نصب شده
۱دانشگاه علومدانشگاهآذربایجان غربیارومیه۴
۲دانشگاه مایکروویودانشگاهآذربایجان غربیارومیه۲
۳دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوردانشگاهخوزستاناهواز۳
۴دانشکده تربیت معلم شهیدمقصودیدانشگاههمدانهمدان۳
۵دانشگاه نازلودانشگاهآذربایجان غربیارومیه۲
۶دانشگاه رازی-کتابخانه مرکزیدانشگاهکرمانشاهکرمانشاه۲
۷دانشگاه آیت الله آملیدانشگاهمازندرانآمل۲
۸دانشگاه علوم پزشکی-ستاددارو وغذادانشگاههمدانهمدان۲
۹دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهردیلم۲
۱۰دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهرخورموج۲
۱۱دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهربوشهر۳
۱۲دانشگاه آزاددانشگاهکرمانشاهکرمانشاه۳
۱۳دانشگاه آزاد ساختمان اداریدانشگاهفارسشیراز۱
۱۴دانشگاه پرستاریدانشگاهفارسشیراز۱
۱۵دانشکده داروسازیدانشگاهفارسشیراز۱
۱۶دانشگاه پیام نور(کتابخانه)دانشگاهبوشهربوشهر۱
۱۷دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهربرازجان۱
۱۸دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهرکنگان۱
۱۹دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهرگناوه۱
۲۰دانشگاه آزاددانشگاهسمنانگرمسار۱
۲۱دانشگاه آزاد-ساختمان علوم پایهدانشگاههمدانهمدان۱
۲۲دانشگاه آزاد-درب ورودی دانشکده ادبیاتدانشگاهخوزستانرامهرمز۱
۲۳دانشگاه پیام نوردانشگاهمرکزیاراک۱
۲۴دانشگاه پیام نوردانشگاهآذربایجان غربینقده۱
۲۵دانشگاه علوم پزشکی-مرکز تحقیقاتدانشگاهکرمانشاهکرمانشاه۱
۲۶دانشگاه خلیج فارسدانشگاهبوشهربوشهر۱
۲۷دانشگاه پیام نورساماندانشگاهچهارمحال بختیاریشهرکرد۱
۲۸دانشگاه پیام نوردانشگاهلرستانازنا۱
۲۹دانشگاه پیام نوردانشگاههمدانبهار۱
۳۰دانشگاه پیام نوردانشگاهبوشهرجم۱