پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها مجهز به درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای پروشات‌دُر
ردیفنام پروژهدسته بندیاستان شهرتعداد درب نصب شده
۱پتروشیمی(درمانگاه شهرک مهاجران)پتروشیمیمرکزیمهاجران۵
۲پالایش پارسیانپالایشگاهفارسمهر۳
۳پتروشیمی مارونپتروشیمیخوزستانماهشهر۸
۴پتروشیمی فن آورانپتروشیمیخوزستانماهشهر۷
۵پالایش گاز جمپالایشگاهبوشهرجم۹
۶پتروشیمی شازندپتروشیمیمرکزیشازند۴
۷پارس جنوبی قسمت اداریپالایشگاهبوشهرعسلویه۵
۸پارس جنوبی کمپ خلیج فارسپالایشگاهبوشهرعسلویه۱
۹پارس جنوبی کمپ اتی سازپالایشگاهبوشهرعسلویه۱
۱۰پتروشیمی بندرامام خمینی(ساختمان امورمالی)پتروشیمیخوزستانبندرامام خمینی۲
۱۱پالایشگاه نفتپالایشگاهخوزستانآبادان۴
۱۲پتروشیمی اروندپتروشیمیخوزستانآبادان۲
۱۳پتروشیمی مارون(آزمایشگاه الفین)پتروشیمیخوزستانماهشهر۱
۱۴پتروشیمی مارون(آزمایشگاهUG)پتروشیمیخوزستانماهشهر۱
۱۵پتروشیمی مارون(ورودی پرسنل)پتروشیمیخوزستانماهشهر۱
۱۶شرکت نفتنفتلرستانازنا۱
۱۷پتروشیمی شیرازپتروشیمیفارسشیراز۱