ردیفنام پروژهدسته بندیاستان شهرتعداد درب نصب شده
۱اورژانس موصلبیمارستانکشور عراقموصل۹
۲بیمارستان چمرانبیمارستانفارسشیراز۹
۳کلینیک چشم پزشکی پارسیانکلینیکاصفهاناصفهان۸
۴بیمارستان رجاییبیمارستانفارسشیراز۶
۵ساختمان پزشکان اراک( خرم)بیمارستانمرکزیاراک۲۵
۶بیمارستان امیرکبیربیمارستانمرکزیاراک۳
۷بیمارستان زینبیهبیمارستانفارسشیراز۳
۸بیمارستان مخصوص بیماران سرطانیبیمارستاناصفهاناصفهان۳
۹بیمارستان جویمبیمارستانفارسشیراز۲
۱۰بیمارستان شهیدبهشتیبیمارستانکهکیلویه وبویراحمدیاسوج۳
۱۱مرکزHIVکلینیکفارسشیراز۳
۱۲بیمارستان امیدبخش پرتودرمانیبیمارستانآذربایجان غربیارومیه۳
۱۳بیمارستان مهرادبیمارستانتهرانتهران۲
۱۴بیمارستان گلستانبیمارستانخوزستاناهواز۳
۱۵بیمارستان تخصصی دیبیمارستانبوشهربوشهر۳
۱۶بیمارستان امام علیبیمارستانلرستانازنا۱
۱۷بیمارستان پایگاه دریاییبیمارستانبوشهربوشهر۱
۱۸بیمارستان فارسانبیمارستانچهارمحال بختیاریفراسان۱
۱۹بیمارستان مدرسبیمارستانمرکزیساوه۱
۲۰مرکزبهداشتمرکز بهداشتفارساستهبان۱
۲۱درمانگاه فدک نیروی انتظامیدرمانگاهلرستانخرم آباد۱
۲۲درمانگاه فرهنگیاندرمانگاهآذربایجان غربیارومیه۱
۲۳درمانگاه ابن سینادرمانگاهمرکزیاراک۱
۲۴درمانگاه ولیعصردرمانگاهفارسشیراز۱
۲۵درمانگاه ابن سینادرمانگاهلرستانخرم آباد۱
۲۶درمانگاه شماره۳درمانگاهمرکزیاراک۱
۲۷خانه بهداشتدرمانگاهمرکزیغیاث آباد۱
۲۸آزمایشگاه پاژن طبآزمایشگاهمرکزیاراک۱
۲۹بیمارستان آیت الله بهاریبیمارستانهمدانبهار۱
 ۳۰بیمارستان شهداء(اورژانس)بیمارستانکرمانشاهکرمانشاه۱
۳۱بیمارستان امیربیمارستانفارسشیراز۱
۳۲پلی کلینیک دندانپزشکی-خاورانکلینیکتهرانتهران۱