ردیفنام پروژهدسته بندیاستانشهرتعداد درب نصب شده
۱کارخانه فولادماهان سپاهانکارخانهاصفهاناصفهان۱
۲کارخانه پگاهکارخانهآذربایجان غربیارومیه۱
۳شرکت سافت آساد سهند(شهرک الکترونیک)شرکتآذربایجان غربیارومیه۴
۴شرکت شیرپگاهکارخانهبوشهربوشهر۱
۵شرکت طبیعت زنده(سینره)کارخانهتهرانتهران۱
۶شرکت افرانت(خ سهروردی)شرکتتهرانتهران۱
۷شرکت ماشین سازیکارخانهمرکزیاراک۳
۸شرکت آلومینیوم سازیکارخانهمرکزیاراک۴
۹شرکت لجورکارخانهمرکزیاراک۱
۱۰کارخانه سیمان زاوهکارخانهخراسان شمالیتربت حیدریه۱
۱۱کارخانه سنگ اذغکارخانهآذربایجان غربیمهاباد۱
۱۲شرکت پگاه-خ باکریشرکتآذربایجان غربیارومیه۱
۱۳شرکت باربددژشرکتآذربایجان غربیارومیه۱
۱۴شرکت آریا پردیس سراشرکتآذربایجان غربیارومیه۱
۱۵شرکت بابک ماشینشرکتتهرانتهران۱
۱۶شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیرشرکتمرکزیاراک۳
۱۷شرکت رسالت ماندگارشرکتمرکزیاراک۱
۱۸شرکت لچک ترنج(پروژه برج جهان نما)شرکتهمدانهمدان۱
۱۹شرکت بیمه نوین واحدخساراتشرکتهمدانرزن۲
۲۰نمایندگی سامسونگ(شفیعی)نمایندگیاصفهانمبارکه۱
۲۱نمایندگی سامسونگنمایندگیآذربایجان غربیمهاباد۱
۲۲نمایندگی سامسونگنمایندگیمرکزیاراک۱
۲۳نمایندگی کیا موتور-(امامی)نمایندگیاصفهاننجف آباد۱
۲۴نمایندگی سایپا حریتنمایندگیفارسشیراز۱
۲۵نمایندگی لاستیک بارزنمایندگیمرکزیاراک۱
۲۶نمایندگی ایران خودرونمایندگیآذربایجان غربیمهاباد۱
۲۷نمایندگی هیوندانمایندگیبوشهربوشهر۱
۲۸نمایندگی۵۰۶۲ایران خودرونمایندگیالبرزکرج۱
۲۹نمایندگیLG(اول خ دکترحسابی)نمایندگیمرکزیاراک۱
۳۰نمایندگی مزدانمایندگیلرستانخرم آباد۱
۳۱نمایندگی سامسونگ(مجتمع تجاری خلیج فارس)نمایندگیفارسشیراز۲