معرفی واحد تحقیق و توسعه شرکت پروشات دُر

معرفی دستگاه SOLDERING MACHINE

معرفی مرحله pick and place

معرفی دستگاه OVEN

آزمایش تست نشت جریان الکتریکی در مدار کنترل X1 پروشات

زمایش محافظت در برابر خطرات مکانیکی

آزمون محافظت درب اتوماتیک شیشه ای پروشات در برابر رطوبت