راهنمای کامل نصب درب اتوماتیک

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای نصب اپراتور درب اتوماتیک شیشه‌ای کارو 18Mb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای نصب اپراتور درب اتوماتیک شیشه‌ای نیسا 10Mb PDF Acrobat Reader دانلود


راهنمای سریع سیم‌بندی وتنظیمات مدارکنترل های کارو

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای سیم‌بندی و تنظیمات مدارکنترل درب اتوماتیک کارو اکونومی 1Mb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای سیم‌بندی و تنظیمات مدارکنترل درب اتوماتیک کارو کلاسیک 1Mb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای سیم‌بندی و تنظیمات مدارکنترل درب اتوماتیک کارو های‌تک 1Mb PDF Acrobat Reader دانلود


راهنمای سریع سیم‌بندی وتنظیمات مدارکنترل های نیسا

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای سیم‌بندی و نصب مدارکنترل درب اتوماتیک مدل نیسا جدید 500Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای سیم‌بندی و نصب مدارکنترل درب اتوماتیک مدل نیسا قدیمی 300Kb PDF Acrobat Reader دانلود

راهنمای سریع ست کردن ریموت کنترل

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای ست کردن ریموت کنترل برای درب اتوماتیک شیشه‌ای کارو 400Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای ست کردن ریموت کنترل برای درب اتوماتیک شیشه‌ای کارو 300Kb PDF Acrobat Reader دانلود


راهنمای سریع نصب قفل الکترومکانیکال

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای نصب قفل الکترومکانیکی اپراتور درب اتوماتیک کارو 500Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای نصب قفل الکترومکانیکی اپراتور درب اتوماتیک نیسا 300Kb PDF Acrobat Reader دانلود


راهنمای سریع نصب و تنظیمات چشم و سنسور‌ها

ردیف شرح فرم حجم فرمت نرم افزار مورد نیاز برای مشاهده لینک دانلود
۱ راهنمای نصب و تنظیمات چشم‌ Radec M & D 600Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای نصب و تنظیمات چشم FLT 600Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای نصب و تنظیمات چشم RMS 500Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ راهنمای نصب و تنظیمات چشم BEA 500Kb PDF Acrobat Reader دانلود
۲ ​راهنمای نصب و تنظیمات سنسورهای ML29 & BB10 600Kb PDF Acrobat Reader دانلود