علی حلاوی

Chairman

تاریخ تولد : ۱۳۵۵
تحصیلات: مهندس برق – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
سمت : رییس هیئت مدیره

محمد حسن حلاوی

C.E.O

تاریخ تولد : ۱۳۵۷
تحصیلات کارشناسی کامپیوتر
سمت : مدیر عامل

علی طاهری

Trade Manager

تاریخ تولد : ۱۳۶۵
تحصیلات : کارشناسی ارشد EMBA
سمت : مدیر فروش و بازرگانی

امیر گل محمدی

ًR & D

تاریخ تولد : ۱۳۶۶
تحصیلات : مهندسی مکانیک
سمت : طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه

حسام ابراهیمی

Manager of electronic department

تاریخ تولد : ۱۳۶۷
تحصیلات : کارشناس مهندسی الکترونیک
سمت : مدیر تحقیق و توسعه الکترویک