• نام : کلینیک تخصصی چشم پزشکی پارسیان
  • تاریخ اجرا : ۱۳۹۳
  • اجرا توسط : شرکت سپاهان فراز
  • محل اجرا : خیابان میر اصفهان

No Related Item Available