ردیفنام فروشگاهدسته بندیاستان شهرتعداد درب نصب شده
۱کوروش بناییافق کوروشتهرانتهران۱
۲کوروش-شهرری-خ۲۴متریافق کوروشتهرانتهران۱
۳کوروش سه راه ادرانافق کوروشتهرانتهران۱
۴کوروش-شهرری-بلوار امام حسینافق کوروشتهرانتهران۱
۵کوروش میدان پروینافق کوروشتهرانتهران۱
۶کوروش امامتافق کوروشتهرانتهران۱
۷کوروش پرستار۱افق کوروشتهرانتهران۱
۸کوروش پرستار۲افق کوروشتهرانتهران۱
۹کوروش جوادیهافق کوروشتهرانتهران۱
۱۰کوروش سه را ه چرمسازیافق کوروشتهرانتهران۱
۱۱کوروش پرند کوزوافق کوروشتهرانتهران۱
۱۲کوروش سلطان ابادافق کوروشتهرانتهران۱
۱۳کوروش حسن ابادافق کوروشتهرانتهران۱
۱۴کوروش معین ۳افق کوروشتهرانتهران۱
۱۵کوروش دماوندافق کوروشتهرانتهران۱
۱۶کوروش ده حقیافق کوروشتهرانتهران۱
۱۷کوروش میدان امام حسینافق کوروشتهرانتهران۱
۱۸کوروش گلستانافق کوروشتهرانتهران۱
۱۹کوروش حصارک اسلامشهرافق کوروشتهرانتهران۱
۲۰کوروش نبردافق کوروشتهرانتهران۱
۲۱کوروش خواجه عبدالله انصاریافق کوروشتهرانتهران۱
۲۲کوروش کاشانیافق کوروشتهرانتهران۱
۲۳کوروش۲۱متری جیافق کوروشتهرانتهران۱
۲۴کوروش بهارستانافق کوروشفارستهران۱
۲۵کوروش قدس۱افق کوروشتهرانتهران۱
۲۶کوروش قدس۲افق کوروشتهرانتهران۱
۲۷کوروش کاروانافق کوروشتهرانتهران۱
۲۸کوروش آزادشهرافق کوروشتهرانتهران۱
۲۹کوروش دردشت۲افق کوروشتهرانتهران۱
 ۳۰کوروش مدائنافق کوروشتهرانتهران۱
۳۱کوروش بلوار ابوذرافق کوروشتهرانتهران۱
۳۲کوروش فرخی یزدیافق کوروشتهرانتهران۱
۳۳ کوروش بهمن یارافق کوروشتهران تهران۱
۳۴کوروش تهرانسر افق کوروشتهران تهران۱
۳۵کوروش ابن سیناافق کوروش تهران تهران۱
۳۶کوروش شکوفه۲ افق کوروشتهرانتهران۱
۳۷ کوروش سی متری جی افق کوروش تهران تهران۱
۳۸کوروش قائمیه افق کوروشتهرانتهران۱
۳۹کوروش حبیب الهی افق کوروش تهرانتهران۱
۴۰کوروش هروی وفامنش افق کوروش تهران تهران۱
۴۱کوروش فلکه دوم نیرو هوایی افق کوروش تهران تهران۱
۴۲ کوروش شاه ابادی افق کوروش تهران تهران۱
۴۳کوروش هاشمی افق کوروشتهرانتهران۱
۴۴ کوروش اباذر افق کوروشاصفهانکاشان۱
۴۵ کوروش انقلاب افق کوروشالبرزگوهردشت۱
 ۴۶کوروش انقلاب افق کوروشالبرز گوهردشت۱
 ۴۷کوروش عظیمیه افق کوروشالبرز کرج۱
۴۸کوروش هفت تیر افق کوروشالبرزکرج۱
۴۹کوروش شهرکرد افق کوروشچهارمحال بختیاریشهرکرد۱
۵۰کوروش شیخ بهایی افق کوروشخوزستاناهواز۱
۵۱ کوروش ابادان افق کوروشخوزستان آبادان۱
۵۲ کوروش ابادان افق کوروشخوزستانآبادان۱
۵۳کوروش خرمشهر افق کوروشخوزستانخرمشهر۱
۵۴کوروش خرمشهر افق کوروشخوزستانخرمشهر۱
 ۵۵کوروش مسجد سلیمان افق کوروشخوزستانمسجد سلیمان۱
 ۵۶کوروش مسجد سلیمان افق کوروش خوزستان مسجد سلیمان ۱
۵۷ کوروش مدرس افق کوروش خوزستانشوش۱
۵۸کوروش سوسنگرد افق کوروش خوزستان سوسنگرد۱
۵۹کوروش سوسنگرد افق کوروشخوزستان سوسنگرد۱
۶۰کوروش ماهشهر افق کوروش خوزستانماهشهر۱
۶۱ کوروش عطایی نژاد افق کوروش خوزستان گتوند۱
۶۲ کوروش عطایی نژاد افق کوروشخوزستانگتوند۱
۶۳کوروش امانیه افق کوروشخوزستاناهواز۱
۶۴کوروش ادهمافق کوروشخوزستاناهواز۱
 ۶۵کوروش ادهمافق کوروشخوزستاناهواز ۱
 ۶۶کوروش شوشترافق کوروشخوزستانشوشتر۱
۶۷کوروش شوشترافق کوروش خوزستانشوشتر۱
۶۸کوروش فاطمیافق کوروش خوزستاناهواز۱
۶۹کوروش گچسارانافق کوروشخوزستانگچساران۱
۷۰کوروش گلستانافق کوروشخوزستاناهواز۱
۷۱کوروش گلستانافق کوروشخوزستاناهواز ۱
۷۲کوروش میدان نمرهافق کوروشخوزستانمسجد سلیمان ۱
۷۳کوروش میدان نمرهافق کوروشخوزستانمسجد سلیمان ۱
۷۴ کوروش بلوار فرصتافق کوروشفارسشیراز۱
۷۵  کوروش بلوار فرصتافق کوروشفارسشیراز۱
۷۶ کوروش سفیرافق کوروش فارسشیراز۱
۷۷ کوروش استقلالافق کوروشفارسشیراز۱
۷۸ کوروش استقلالافق کوروش فارسشیراز۱
۷۹کوروش فرهنگ شهرافق کوروشفارسشیراز۱
 ۸۰کوروش فرهنگ شهر افق کوروشفارسشیراز۱
 ۸۱کوروش پاسارگاردشرقی افق کوروشفارسشیراز۱
 ۸۲ کوروش بنی هاشم افق کوروشفارسشیراز۱
 ۸۳ کوروش مذکورپارسی افق کوروشفارسدهدشت۱
 ۸۴ کوروش ژاندارمریافق کوروشکرمانشاهکرمانشاه۱
۸۵کوروش صحنهافق کوروشکرمانشاهصحنه۱
۸۶ کوروش سنگرافق کوروشگیلانسنگسر۱
۸۷ کوروش گلسارافق کوروشگیلانرشت۱
۸۸ کوروش گلسارافق کوروش گیلانرشت۱
 ۸۹کوروش لاهیجانافق کوروشگیلان لاهیجان۱
۹۰ کوروش مهرآیین افق کوروشگیلانرشت۱
 ۹۱ کوروش جانبازان افق کوروشگیلانرشت۱
 ۹۲ کوروش توحید افق کوروش مازندرانبابل۱
 ۹۳کوروش میدان ابوذر افق کوروشیزدیزد۱
 ۹۴کوروش ازادشهر افق کوروشیزدیزد۱
 ۹۵کوروش ایرانشهر  افق کوروشیزدیزد۱
 ۹۶کوروش خ امام  افق کوروشیزدیزد۱