گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

ّISO9001:2015

پروانه تحقیق و توسعه

گواهی ثبت علامت

پروانه بهره‌برداری

اتحادیه درب اتوماتیک

گواهی دانش بنیان

عضوت خانه صنعت و معدن

نشان برتر صنعتی و معدنی

صادرکننده برتر سال۹۵

واحد صنعتی نمونه۹۵

رتبه بندی کارت بازرگانی

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهی اقتصاد مقاومتی

کارآفرین برتر سال۹۳

صادرکننده برترسال۹۳

کارآفرین برتر سال۹۲

صادرکننده برترسال۸۹

واحدفن‌آور برتر سال۹۱

کارآفرین برترسال۸۷