بازدید دوره ای درب اتوماتیک شیشه ای

راهنمای انجام بازدید دوره‌ای درب‌های اتوماتیک شیشه ای

درب های اتوماتیک شیشه ای بر اساس الزامات و استانداردهای ایمنی، میبایست در بازه های زمانی مشخص مورد بازدید و چک دوره‌ای قرار گیرند. انجام بازدید دوره ای منظم و برطرف نمودن ایرادات احتمالی موجب تضمین امنیت کاربران و افزایش کارایی و عمر مفید درب اتوماتیک شیش ...