کارت‌های RFID پروشات‌دُر

نتیجه آزمون اثر امواج تلفن همراه بر کارت‌های RFID پروشات‌دُر

به منظور آزمودن اثر امواج تلفن‌های همراه بر اکسس کارتهای RFID مورد استفاده در محصولات شرکت پروشات‌دُر ، و بررسی احتمال اسیب دیدن (سوختن) کارتهای مذکور واحد تضمین کیفیت شرکت پروشات‌دُر اقدام به انجام آزمایش زیر نمود: تعداد ۵ عدد اکسس کارت به طور جداگانه ک ...